صدام حسين از زاويه اي ديگر

سلسله حملات دول سرمايه داري غرب به رهبري ايالات متحده آمريكا به افغانستان و سپس به عراق،به بهانه مبارزه با تروريسم و بر چيدن حكومت هاي استبدادي، تحولات جديدي را در تاريخ جهان و منطقه خاور ميانه رقم زد و از آن مهم تر و قابل تامل تر تحليل هاي رسمي متعدد و يك جانبه اي را درباره ي علل آن اقدامات و چرايي سقوط حكومت عراق پديد آورد .

تقريبا تمامي تحليل ها و اظهار نظر هاي روشنفكران و صاحب نظران ايراني در داخل و خارج از كشور مبتني بر اين محور اصلي است كه حكومت صدام حسين نظا م استبدادي متكي بر اقتدار نظامي محض و سركوب و شكنجه آزادي خواهان بوده است و به همين سبب در يك فرآيند تدريجي دروني و تاريخي به سوي فروپاشي و سقوط پيش رفت .

تا همين جا،چشم بر بستن آگاهانه يانااگاهانه برنحوه ي سقوط حكومت عراق دراثريك هجو م خارجي و نسبت دادن آن صرفا به مسائل داخلي نظير استبداد و ظلم حكومت،البته چيزي جز تحريف تاريخ و تحريف واقعيت نيست. گويي كه هرگز حكومت و مردم عراق مورد هجوم يك نيروي نظامي بيگانه قرار نگرفته اند و به واقع فارغ از يك تهاجم نظامی،حاكميت صدام بر اثر ظلم و ستم بيش از حد و فساد دروني و به دست مردم عراق بر چيده شده است.در گذشته نيز مورخان و وقايع نگاران درباره ي علل و نحوه ي بروز برخي ازقضايا،بنا به خواست قدرت هاي حاكم و بر حسب منافع مادي و يا ترس از جان به تحريف تاريخ دست مي زدند و در بيان چگونگي پاره اي رخ داد ها،علل واقعي آن ها را پنهان كرده و عوامل واهي و ساختگي را به جاي آن ها عرضه كرده اندكه نمونه ي برجسته آن واقعه قتل ميرزا تقي خان امير كبير در اثر توطئه درباريان و با فرمان ناصرالدين شاه قاجار است كه عمده مورخين آن دوره علت آن را به بيماري امير منتسب و داستا ن هاي ساختگي چندي را در مورد نوع آ ن بيماري و نحوه ي مرگ وزير قاجار به هم بسته اند.

در مورد صدام حسين هم موج تبليغاتي ساخته شده عليه او،كه از يكي دو دهه پيش آغاز شده،در طي حمله نظامي ايالات متحده به اين كشور تداوم و فزوني يافت و اين مسئله در كنار خاطره نا خوشايند و لطمات بر جاي مانده از جنگ تحميلي ايران و عراق و همچنين وجود گرايش هاي عرب ستيزي و اسلام ستيزي در ميان روشنفكران ايراني،باعث شد تا با وجود ساختگي و مجعول از كار درآمدن برخي باورها پيرامون حكومت استبدادي صدام در نتيجه سقوط اين حكومت،همچنان روند صدام ستيزي يك سويه و تكرار تبليغات رايج درباره ي غير مردمي بودن محض حكومت عراق از سوي به خصوص صاحب نظران ايراني ادامه يابد. (1) به عنوان مثال از سال ها پيش همه شنيده بوديم كه صدام صاحب يك كاخ زير زميني بسيار مجهز است و قادر است در مقابل هر تهاجمي براي چند سال صحيح و سالم در درون آن كاخ قدرت و زندگي خويش را حفظ كند،اما سقوط حكومت او و اشغال نظامي عراق و عيان شدن امكانات حكومتي صدام به وضوح آشكار كردآن داستان ها كه صرفا براي نشان دادن و اثبات غير مردمي،ديكتاتور و فرد گرا بودن حاكميت صدام ساخته و پرداخته و رواج داده شده بود،در هيچ اندازه اي صحت نداشته و اشغال گران ظاهرا صدام را نه در يك كاخ دربسته غير قابل نفوذ،بل در يك حفره محقر دو متري در زير زمين مي يابند. به علاوه تصاوير تازه منتشر شده از درون عراق مستنندي از كاخ و امكانات آن چناني كه يك ديكتاتور بايد براي خود فراهم كرده باشد،با خود ندارند. ضمنا پس از گذشت يك سال از اشغال نظامي اين كشور،حتي مستندات تجهيزات نظامي كشتار جمعي حكومت عراق هم كه بهانه جنگ برای حفظ صلح جهاني بود،يافت نشده اند و در صورت يافت شدن فرضي آن ها در آينده نيز مطمئنا كسي چنان ادعايي را باور نخواهد كرد و همگان چنين كشفي را توطئه اشغال گران براي اثبات ادعاي مجعولشان و توجيه هجو م خود به عراق خواهند دانست .

اما از سوي ديگر،بر خلاف تبليغات صدام ستيزانه رسانه هاي غربي و وابستگان آن ها در ديگر نقاط جهان و نيز تبليغات منفي مطبو عات ايران و روشنفكران ايراني به طور اعم،افكار عمومي جهان راه واقع گرايانه و متعهدانه ديگري را در برخورد و قضاوت با موضوع حكومت عراق و ماهيت حاكميت صد ا م حسين برگزيده اند كه جاي تامل و بعد احترا م بسيار دارد؛ در آستانه حمله امپريا ليسم جهاني به رهبري آمريكا به عراق،اتفاقي در مقياس بين المللي رخ داد كه تا آن روز در تاريخ جهان نظير و مانندي نداشت. مردم سراسر جهان،صرف نظر از تفاوت هاي مذهبي،نژادي،قومي و مليتي در يك اتحاد بي مانند و در قالب تظاهرات خياباني و اقدامات مشابه ديگر به مخالفت با حمله ي ايالات متحده و هم پيمانانش به عراق و بر چيدن ظاهرا بساط ديكتاتوري و خفقان و شكنجه! پرداختند و در اين راه متحمل زحمات،درگيري ها و آسيب هاي بسياري شدند. چنان كه در بعضي كشورهاي دمكرات منش اروپايي دولت ها اجازه راهپيمايي و مخالفت عليه جنگ را به تظاهرکنندگان ندادند و در خود ايالات متحده و قلب دمكراسي،بعد از شروع جنگ دولت هر يك از مردم مخالف جنگ و تظاهر كنندگان در واشنگتن را ده هزار دلار جريمه كرد !

ممكن است برخي اين مخالفت جهاني با حمله به عراق را تنها به مخالفت با پديده جنگ تعبير كنند اما بايد توجه داشت كه به فرض درستي اين برداشت نتيجه ناگزير ومحتو م مخالفت با جنگ وحمله به عراق حمايت از حكو مت صدام ونيز حمايت از تداو م يك نظا م استبدادي ظالم وتداو م حكومت يك رهبر ديكتاتور بوده است،ضمن آن كه در طي آن مخالفت ها وتظاهرات شواهد متعدد ازحمايت مستقيم از شخص صدام ديده شد كه از جمله مي توان به در دست داشتن عكس صدام از سوي تظاهركنندگان اروپايي ونا م گذاري يك پسر تازه متولد شده به نا م صدام حسين ازسوي پدرش در اندونزي واجاره يك بيلبورد تبليغاتي در استرا ليا از سوي يك پير زن خدمتكار با پس انداز چند ساله پايان عمرش براي نوشتن شعارهاي ضد جنگ،و موارد كوچك وبزرگ ديگر ا شاره كرد. (2) ( گرچه شايان ذكر است كه متاسفانه مردم ايران در اين ابراز مخالفت جهاني نقشي بسيار حاشيه اي داشتند . )

استفاده از امكانات اطلاع رساني جديد امروزين نظير اينترنت نيز در تحكيم پيوند مخالفان جنگ البته تاثير داشت اما اين عوامل هم نمي توانند اصلي و انگيزه بخش باشند زيرا تنها قادرند تبادل اخبار واطلاعات را سرعت بخشند.بنا بر اين براي پيدا كردن دلايل عميق و واقعي چنان مخالفتي كه هنوز هم به اشكال مختلف ادامه دارد و نشان دادن ضرورت باز نگري در صدام ستيزي انفرادي رايج در ميان نظريه پردازان ايراني،مي بايد دلايل ديگري را جست و جو نمود.

براي همگان آشكار بوده و هست كه امپرياليسم جهاني در حمله به سرزمين عراق منافع استعماري كوتاه مدت و دراز مدت خود را مد نظر دارد؛ دردست گرفتن مستقيم منابع نفتي عراق و تاراج آن ها (3)،حضور مستقيم در منطقه حساس خاورميانه،و تهديد كشورها و نيروهاي مخالف آمريكا و اسرائيل در منطقه را مي توان به عنوان اصلي ترين عوامل تجاوز سرمايه داري جهاني به عراق دانست. افزون بر اين ها دشمني سرسخت ميان حكومت اسرائيل و حكومت عراق را هم مي بايد جدا گانه در نظر گرفت. براي نشان دادن ميزان اين دشمني اشاره به نقل قول هاي رايج از زبان صدام حسين درباره دشمني با يهوديان و خطاب كردن صدام با نا م بخت النصر از سوي اسرائيلي ها به مقدار زيادي كافي است. صهيونيست ها كينه تاريخي خود نسبت به عراق ( = بابل قديم ) را فراموش نكرده اند و به علاوه وجود يك حكومت قدرتمند و دشمن سرسخت اسرائيل در منطقه را تحمل نمي كنند. آگاهي افكار عمومي جهان نسبت به اين موضوع و باقي ماندن جدي تمايلات يهود ستيزي در ميان اروپائيان و به مقدار كم تر در ميان روس ها،در كنار عوامل پيشين،بي شك در ابراز مخالفت بين المللي عليه حمله به عراق و بر آورده شدن خواسته هاي اسرائيل سهم به سزايي داشته است.

آن چه تا به حال ذكر شد را مي توان به عنوان عوامل بيروني تهاجم به عراق در نظر گرفت. اما مهم تر از آن ها يا عوامل داخلي كه حمايت بي ترديد از صدام حسين را موجب شده و مي شود، مي بايد در نوع بينش،مديريت،رهبري و تصميم گيري هاي برجسته صدام دانست؛صدام حسين با آينده نگري در مورد در خواست هاي نا مشروع قدرت هاي جهاني و اشراف نسبت به نيات واقعي آن ها در استعمار و تسلط بر اركان سياسي ـ اقتصادي كشور هاي منطقه،سياست ايستادگي جدي و مقاومت بي حد و مرز در برابر آنان را در پيش گرفت.

بي شك اگر صدام نيز مانند بسياري از رهبران كشورهاي منطقه،انديشه ها و شيوه هاي ضد امپرياليستي نداشت،مي توانست همچون غالب سيستم هاي حكومتي عربي و غير عربي آسيايي و آفريقايي حكومت و حاكميت خود را حفظ كند و دقيقا به خاطر همين عدم سازش با امپرياليسم جهاني از سوي آنان تحمل نشد و مورد هجوم قرار گرفت. چنين اقداماتي از سوي يك حاكميت ماهيتا نمي توانند ويژگي هاي يك ديكتاتور و يك نظا م استبدادي مطلقه با شند،زيرا در نظا م هاي ديكتاتوري،فقط منافع ديكتاتور و حفظ قدرت او به هر بهاي ممكن ملاك است و هيچ گاه با لجاجت در مقابل درخواست هاي نامشروع بيگانگان قدرت و حاكميت و زندگي ديكتاتور و خانواده او به مخاطره و نابودي نيافتاده است .

به علاوه مقاومت ملي و بومي مردم عراق با تجاوز اشغال گران به صورت رسمي و سپس به صورت چريكي را كه هنوز هم ادامه دارد،مي توان دليلي بر رد اين برداشت دانست كه حكومت صدام از پشتوانه حمايت مردم عراق در مقابل مهاجمان بر خوردار نبوده است. ضمن آن كه در كنار تصاوير آن چند لمپن اجير شده اي كه به صورت نمايشي عمل مي كردند و مجسمه صد ا م را پايين مي كشيدند،تصاويري نيز حمايت مردم عراق و ديگر كشور هاي عربي از صدام را نشان مي داد.

صدام،شجاعانه ماهيت اصلي سرمايه داري جهاني را به چالش طلبيد وبا بر ملا كردن هويت واقعي امپرياليست ها در اين چالش پيروز شد. مصيبتي كه او و مردم عراق در طي حمله ايالات متحده به عراق تحمل كردند سهم بسيار زياد و درخشاني در بيداري وجدان بشري مردم جهان بر عهده داشت. امروز پس از گذشت يك سال از حمله آمريكا و متحدانش به عراق و انتشار روزافزون مستندات و عكس هاي اقدامات غير انساني متجاوزان در درون اين كشور،و نيز مشاهده مقاومت هاي كوچك و بزرگ مردم در مبارزه با اشغال گران به اشكال مختلف،آخرين پرده هاي عملكرد اصلي امپرياليسم جهاني آشكار شده است. در سال روز اشغال اين كشور و آزاد سازي مردم عراق از دست ظاهرا يك ديكتاتور ظالم ! كسي سالگرد ورود اين به اصطلاح آورندگان دمكراسي و آزادي را جشن نگرفت و مردم آن روز را با جنگ و مبارزه وسيع تر و خشن تر عليه متجاوزان برگزار كردند .

امپرياليسم بين المللي در اثر نابخردي در حمله به عراق آخرين مايه هاي ضدانساني پنهان خود را عيان كرد و با اين اشتباه خود را به مرحله نابودي نهايي نزديك تر نمود. همچنان كه ايالات متحده نيز گويا در يك باتلاق ديگر مانند ويتنا م فرو رفته است و با نابخردي هاي مكرر در حال غرق نمودن هرچه بيش تر و وسيع تر خود است.

( 1 ) حال بماند كه گروه هاي سلطنت طلب و اپوزيسيون خارج از كشور به صراحت نه تنها از حمله ايا لات متحده به عراق و بر چيدن بساط ديكتاتوري فرضي صدام حمايت مي كردند، بلكه با خوشحا لي و اشتياق بسيار حمله آمريكا به ايران را نيز تشويق مي نمودند تا بتوانند در آينده نزديك به عنوان دست نشاندگان گوش به فرمان غرب و آمريكا وبا كمك آن ها در ايران به قدرت برسند. اينك كه بيش از يك سا ل از آن قضايا مي گذرد و آشكار شدن اقدامات آمريكائيان در شكنجه فرزندان عراق خشم و نفرت عمومي مردم جهان را برانگيخته است وماهيت واقعي امپريا ليسم و آن آورندگان دمكراسي و آزادي را عيان كرده است، نمي دانم آيا مشوقان حمله آمريكا به ايران به ساده لوحانه بودن تصورات خود باور يافته اند يا خير ؟!

( 2 ) در همين اواخر هم هنر مندان هندي با ساخت مجسمه هايي از شكنجه هاي مردم عراق از سوي نيروهاي نظامي آمريكا، سهم انساني خود را در ثبت ابدي آن جنايات و مخالفت با جنگ و تجاوز و كشتار ادا كردند.

(3) براي دريافت اهميت موضوع نفت براي آمريكا، سخن هنري كيسينجر وزير خارجه اسبق ايا لات متحده را به ياد آوريد كه همين اواخر گفت: اهميت نفت براي آمريكا تا اندازه اي است كه آمريكا نمي تواند اجازه دهد كنترل آن در دست اعراب باشد ! از آن گذشته كيسينجر تلويحا اعراب را فاقد صلاحيت لازم براي در اختيار داشتن منابع نفتي دانست !


+ نوشته شده در شنبه، 23 خرداد، 1383 ساعت 14:19 توسط عارف گلسرخی

ارسال شده در یكشنبه، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۳ ساعت ۱۴:۲۰ توسط مدیر سایت

ارسال پیام به این نوشته
نام: *
ای میل:
وب سایت:
پیام: *
کد امنیتی: *
عکس جدید
نظر بصورت خصوصی برای نویسنده مطلب ارسال شود
دوست گرامی پیام شما پس از تأیید نویسنده نمایش داده خواهد شد.
 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Info محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان