شیپور پیروزی، هوا خوری 28

 

شیپور پیروزی

 

یکی از قرآن‌های مورد بررسی در پروژه "کورپس کورانیکوم"
مکان: کتابخانه دانشگاه "لیدن" هلند - زمان احتمالی نگارش: بین سال‌‌های 646 تا 770

 

سال ها پیش همراه عرضه دلایل محکم و تصاویری از دست نوشته های قرآنی و غیر قرآنی گوناگون، به خط بومی و کهن عرب، برای نخستین بار در جهان، ضمن مقدمه کتاب «پاپیروس ها» نوشته بودم:

«بدین ترتیب مدعی می شوم که ظهور کمال و بلوغ در خط عرب، حتی برای نگارش قرآن هم، که اصلی ترین متن برای مسلمانان است، مقدم بر قرن هفتم و هشتم هجری صورت نبسته، چه رسد به ده ها هزار کتاب، که مثلا ابن ندیم تالیف و تحریر آنها را به قرون اولیه هجری کشانده است!! بدین ترتیب آیا نیازمند بازبینی اسناد موجود در باب هستی و هویت و نیز تعمق و تفکر در موضوع تاریخ و فرهنگ اسلام نیستیم»؟! (مقدمه ناشر، پاپیروس ها، ص 15)

 

 

حالا روزنامه مشرق در شماره 29 آذر 93، تحقیقات بر روی قرآن های قدیمی به وسیله گروهی به نام «کورپس کورانیکوم» را اطلاع داده که سراسر تایید برداشت های بنیان اندیشانه پیشین من در همین زمینه و از جمله اشاره ای در مقدمه کتاب «پاپیروس ها» و تفصیلی است که در یادداشت های مرتبط با خط و قلم آورده و نتیجه گرفته بودم که جز لت نوشته های قرآنی و اسناد اجتماعی و خصوصی و تجاری و خانوادگی و برگه های رسید کالا و پول، به خط بومی و بی نقطه و اعراب عرب، که کاربرد محلی داشته، هیچ برگ نوشته دیگری، حاوی روایت و حدیث و فلسفه و سیره و تاریخ و طبابت و نجوم و فتوح و غیره، دورتر از چند قرن اخیر نیافته ایم.

گروه بین‌الملل مشرق- پروژه تحقیقاتی "کورپس کورانیکوم" (Corpus Coranicum) در سال 2007 و به همت "آنگلیکا نویورت"، "میشائیل مارکس" و "نیکلای سینایی" در آکادمی علوم "برلین-براندنبورگ" آلمان آغاز شد. براساس خط‌ مشی‌های این آکادمی، گروه تحقیقاتی می‌باید ظرف مدت 18 سال، بررسی‌های پژوهشی خود را روی تاریخ قرآن تکمیل کند. محورهای تحقیقاتی آن‌ها شامل ثبت و ضبط شواهد تاریخی قرآن (دست‌ نوشته یا قرائت‌های مختلف)، جمع‌آوری متون تاریخی همزمان با عهد عتیق، و تفسیر ادبی و بر اساس ترتیب زمانی قرآن می‌شود. یکی از اهداف محققین پروژه این است که متون دینی و ادبی قبل و بعد از قرآن را با متن قرآن مقایسه کنند و از این راه پی ببرند که آیا قرآن کتابی منحصر به فرد و معجزه‌ای الهی است؟ کار این گروه براساس اصول علمی صورت می‌گیرد. به طوری که شواهد تاریخی دست‌ نوشته‌ها و قرائت‌های گوناگون قرآن در دو پیکره زبانی جداگانه نگهداری می‌شود. محققین پروژه پس از بررسی‌های جامع به این نتیجه رسیدند: "دست نوشته‌های موجود از زمان صدر اسلام، تنها در ده سال گذشته مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند. از این رو، ضرورت مطالعه این بخش از تاریخ احساس می‌شود."                                                 

                                                                                                                                                             
حالا دم خروس این سعی جدید برافراشته شد. باز هم یهودیان برای حفظ تتمه آبروی ریخته شده از مراکز فرهنگی وابسته به کلیسا و کنیسه در تحقیقات تاملی در بنیان تاریخ ایران و اسلام و مصادره تحقیقات عمیق و جدید انجام شده در این باره، دکان دیگری از قبیل مراکز و موسسات ایران و اسلام شناسی پر سابقه ولی جدیدا بی آبرو شذه را برای لوث و تغییر مسیر مسئله خط و کتابت و زبان در شرق میانه گشوده اند و به دنبال کشف متون مقدم و قرائت های گوناگون قرآن اند. نکته جان دار قضیه آن جا در جنبش است که روزنامه مربوطه مطلب بیان شده در بیخ گوش خود را نشنیده گرفته و برای خوش آمد یهود خبرنگار بین المللی خود را برای مصاحبه تا آن سر دنیا بسیج کرده است. این اظهار معلومات که در عین اعتراف به سلامت و قدمت قرآن، می خواهند در مطابقت با دیگر متون همزمان با آن، که می دانیم نوشته نمی شده، 18 سال بعد مثلا به مسلمین خبر دهند که قرآن اولیه و اصلی را به خط  عبری یافته اند.

 

یکی از قرآن‌های مورد بررسی در پروژه "کورپس کورانیکوم"
مکان: کتابخانه دانشگاه "لیدن" هلند - زمان احتمالی نگارش: بین سال‌های 650 تا 718

«کار این گروه براساس اصول علمی صورت می‌گیرد. به طوری که شواهد تاریخی دست‌ نوشته‌ها و قرائت‌های گوناگون قرآن در دو پیکره زبانی جداگانه نگهداری می‌شود. محققین پروژه پس از بررسی‌های جامع به این نتیجه رسیدند: دست‌ نوشته‌های موجود از زمان صدر اسلام، تنها در ده سال گذشته مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند.. از این رو، ضرورت مطالعه این بخش از تاریخ احساس می‌شود.

مورخ نتوانست چه گونگی دست یابی این مرکز قرآن شناسی به قرائت های گوناکون قرآن را در متونی دریابد که اعراب و نقطه ندارند و درعین جال به این اعتراف توجه می دهد که می گویند رمز گشایی از نسخه های کهن قرآن در غرب اخیرا آغاز شده و حال آن که من در سال1387 و در مقدمه کتاب پاپیروس ها و پیش از ان در یادداشت های ایران شناسی بدون دروغ اورده بودم:

«اگر در جهان عرب نیز نوع نگارش حروف به وجهی است که در نمونه های این پاپیروس ها می بینیم، آیا چگونه ایرانیان این همه تاریخ و تفسیر و سیره و مغازی و فتوح نوشته اند و به راستی اگر عرب در قرن هشتم و آن هم در مرکز مصر و در میان صاحبان فن و فرهنگ نگhرش، هنوز برای کاف و قاف و نون و واو و یا و عین و غین خود اسلوب واحد و امروزین نگارش را نداشته و برای شناسایی و تفکیک الفبای خود هنوز نقطه به کار نمی برده پس فارسیان که کپی بردار وام دار خط و حرف نویسی عرب اند، چه گونه در قرن چهارم هجری شاهنامه نوشته و می خوانده اند؟. 

 

 

یکی از قرآن‌های مورد بررسی در پروژه "کورپس کورانیکوم"
مکان: کتابخانه دولتی برلین - زمان احتمالی : بین قرن‌های هفتم تا هشتم

 

از آن‌جا که شما روی نسخه‌های خطی قرآن هم کار می‌کنید، آیا تا کنون به نسخه‌ای متفاوت از قرآن‌های چاپی امروزی برخورد کرده‌اید؟

متون مربوط به دو قرن اول پس از نزول قرآن، ابهامات بسیاری برای ما داشت. خواندن متن قرآن به علت آن‌که صداهای فتحه و کسره و ضمه و حتی نقطه را نمی‌نوشتند، دشوار بود و می‌شد به چندین شکل این متن را خواند. اما نکته شگفت‌انگیز این‌که، به رغم نبودن نقطه و اعراب در این نسخه‌ها، پس از بررسی‌های بیش‌تر روشن شد که خوانش همه آن‌ها یکی بوده و تفاوت محسوسی میان این خوانش و نسخه‌های کنونی قرآن وجود ندارد.

این اعتراف کارساز و صریج بر یگانگی و بی تغییر بودن متن قرآن بینی مبلغان مجعول شناس کتاب خدا را بر حاک می مالد و معلوم می کند که جهد در راه کشف قرآن های مغایر، کوبیدن آب در هاون و کوبیدن مشت بر سندان است.

«کتاب حاضر، 260 قطعه پاپیروس مصری را می شناساند که تقریبا تمام گنجینه پاپیروس های یافت شده از قرون نخست اسلامی را شامل می شود. در میان این یادگارهای گران بها،گرچه مطالب فراوانی است که به فهم درست تر از اوضاع اجتماعی و تاریخ اسلام نیز کمک می کند، اما قصد من از طرح مسئله در این مبحث نه بررسی اجتماعی- تاریخی، که کنجکاوی فنی است. حقیقت مسلم و بی تردید این که گذر از مقدماتی برای رفع خامی از خط عرب، تدوین قواعد صرف و نحو، نقطه و علامت گذاری بر حروف، تا حدی که بتوان قرآن را برای ده ها ملت متنوع غیرعرب از صورت محفوظات به مکتوبات بین الاسلامی قابل قرائت بدل کند، تنها با تلاش طاقت فرسا و طولانی ممکن شده و قرون متمادی زمان برده است. این مطلبی است که نمونه های به جای مانده از خط عرب در قرون نخست اسلامی و از جمله پاپیروس ها، نه فقط تاکید می کند، بل زمان این بلوغ را ، لااقل تا قرن هفتم هجری به درازا می کشاند.غالب این اوراق پاپیروسی در این کتاب تاریخ تدوین ندارد. نمونه های تاریخ دار آن بر دو دسته است: یا برابر اعلام های مصطلح امروز، بدون ذکر واحد سده، مثلا به صورت سال چهل و هشتم امده، که مگر از طریق تطبیق خط، به طور دقیق معلوم نیست که سال چهل و هشتم از چه قرنی بوده و یا به تاریخ کامل ماه و سال و روز اشاره دارد، که دورترین آن متعلق به روز شنبه ای از ماه شوال سال 104 هجری است». (پاپیروس ها، مقدمه ناشر)
.در مجموع چنین می نماید که معده فرهگی صاحبان اندیشه و امکانات رسانه ای در ایران به خام خواری اغذیه وارداتی از مطبخ کلیسا و کنیسه معتاد شده است.
ارسال شده در جمعه، ۱۹ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۷ توسط مدیر سایت

ارسال پیام به این نوشته
نام: *
ای میل:
وب سایت:
پیام: *
کد امنیتی: *
عکس جدید
نظر بصورت خصوصی برای نویسنده مطلب ارسال شود
دوست گرامی پیام شما پس از تأیید نویسنده نمایش داده خواهد شد.
نویسنده : علی من عبادان الحزینة
شنبه، ۲۰ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۵
 
سلام و وقت بخیر بر استاد اعظم
الله را شکر میکنم که بار دیگر نوشته ای آموزنده از شما خواندم
این تحقیقات که بقول شما آن سر دنیا انجام شده اولی تر بود که در بلاد مسلمین انجام شود و خود مسلمین سرپرستی چنین پروژه هایی را داشته باشند
احساس می کنم این تحقیقات که غربیها انجام می دهند دنبال کردن سرنخها و کوبیدن بر درهایی است که استاد به روی بشریت گشودند اما با این فرق که غربیها و به سفارش یهود، تحقیقات را به جایی که مطلوبشان است خواهند برد
لازم میدانم ذکر کنم هر عنوان و موضوع از نوشته های استاد می تواند موضوع تحقیق ده ها رساله دانشگاهی باشد که ای کاش در بلادی واقعا اسلامی می بودیم و به این موضوعات مطرح شده و چراغهایی که جلوی راه مسلمین روشن شده، به مقدار ارزش فراوانی که دارند، توجه می شد
و ما توفیقی إلا بالله

 
 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Info محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان