ایران شناسی بدون دروغ،290، نتیجه 98، کتیبه های هخامنشی، 10

آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب، ۲۹۰  

این یادداشت، پایانه ای است بر سیری شگفت در تاریخ ایران و شرق میانه و جهان، با چنان کول باری از داشت و برداشت های نو، که سرانجام بتوان مدعی شد که هیچ مرکز و ماجرایی قادر به اثبات تاریخی سلسله هخامنشی نیست و آگاهی های پر اطوار کنونی در باب آنان، در سراسر منطقه، در حوزه تمدن شرق میانه باستان و در جهان، تنها دو پایگاه لرزان شناخت در اختیار مورخ می گذارد: کتیبه ها و تورات

تکیه بر داده های امروزین تورات، که تحریر جدید است، در هیچ باب و صورتی ارزش استنادی ندارد و دیگر منابع موجود، در موضوع هخامنشی نیز، مجموعا چنان است که گویی بخش هایی از تاریخ هخامنشیان وصف شده در تورات را، یک بار هم گروه جاعلان یهود، بر چند سنگ بیستون و نقش رستم و با پراکنده نویسی و شروحی آشفته و دست و پا شکسته، در تالیفات تاریخی جدید تکرار کرده اند.

اینک و در یک بررسی شتابان و مختصر، معلوم شد که اوراق کتیبه های هخامنشی، در تخت جمشید، در بیستون و در نقش رستم، حک شده هایی مجعول و جدیدند. زیرا با حجت کامل نشان دادم سفرنامه نیبور به علل بسیار و از جمله ثبت حرف لام، که در کتیبه های تخت جمشید به کار نرفته و نیز اشاره او به خط نوشته های دروازه و دیوار جنوبی و جرز شرقی ایوان تچر، تالیفی برنامه ریزی شده برای ایجاد امکان و تراش شاهد بر ادعای دیرینگی آن کتیبه هاست. در عین حال با رجوع به مستند تختگاه هیچ کس نیز بر همگان معلوم شد که نمی توان آن خرابه ها را مرکز و پایگاه تاریخی برای استقرار سلاطین هخامنشی قرار داد. 

حالا هر یک از یادداشت های ایران شناسی بدون دروغ، ب عنوان عضوی از هیئت منصفه در دادگاه تاریخ آماده اند تا به سهم خود، برای محکومیت جاعلان موجد تاریخ ایران باستان، رای موکد دهند. درک درست این مدخل نهایی و در پیش، که انقلابی در شناسایی مسائل شرق میانه باستان شمرده خواهد شد، حول این طرح مستقر است که در تخت جمشید و بیستون و مقبره، هیچ نشان هخامنشی جز کتیبه هایی نونوشته نیست، که از مسیر آن شارحین یهود در مراکز ایران شناسی غربی، بی اعتنا به نادرستی های گوناگون در آن متون و تنها با پایه قرار دادن ادعاهای مندرج بر سنگ، که خود تراش داده اند، کورش و داریوش و خشایار و اردشیری را به صحنه آورده اند که پیشاپیش وجود تاریخی آنان به امضای تورات های جدید رسیده بود. بدین ترتیب و با نودریافت های اخیر می توان حصه هخامنشی در مقولات ایران شناسی را، درست مانند فصل اشکانیان و ساسانیان، حاصل جعلیات گرفت!

در واقع امر مجموعه ای با نام هخامنشی، تنها از طریق ترجمه و تفسیر کتیبه های بیستون و مقبره و خرده نوشته های تخت جمشید باور شده است که در مباحث اخیر، مستندات لازم در نوکنده بودن هر یک از آن ها ارائه شد. بدین ترتیب آن صراحت لهجه در ابتدای کتیبه بیستون که برای نخستین بار واژه هخامنشی را بر پیشانی سلسله ای فارس نشان می چسباند، در تصویر برداری دقیق و فتوگرامتری از خطوط و نقوش بیستون بی کاربرد ماند، فساد مطلق بخش بزرگی از متن اصطلاحا فارسی باستان در بیستون آشکار شد و امثال کاسوویچ را بی آبرو کرد که در ۱۶۰ سال پیش، بی این که از محل رجوع و نحوه برداشت خود چیزی بگوید، متن کامل حرف نوشته های فارسی باستان را عرضه و به سادگی گندیدگی اسناد در موضوع هخامنشیان را برملا کرد. 

در سوی دیگر، وجود سنگ نبشته هایی در تخت جمشید، از زبان داریوش سوم و اردشیر اول، که حضورشان در خرابه نیمه ساخت و به خود رها شده تخت جمشید امکان منطقی و عقلی ندارد، محقق را قانع می کند که داستان سلسله هخامنشیان و خط و فرهنگ و یکی دو لیوان و قاشق و کاسه و کوزه بی هویت منتسب به آنان، مجموعه تدارکات آماده شده ای در مراکز توطئه چینی کنیسه و کلیسا برای تغییر بنیان های هستی شرق میانه و از جمله اختراع قوم و فرهنگ دیرینه برای فارس ها است. در اثبات و ابرام این نظر، کافی است به حاشیه هایی چون وجود نیبور توجه دهم که شاهد دیدار کتیبه های تخت جمشید در زمانی نسبتا دور قرار داده اند. این گره زمانی کورتر می شود که تاکنون اعلام نکرده اند ترجمه مطالب مندرج با خط میخی داریوشی را از کدام فرهنگ لغت و یا کدام شیوه فنی به دست آورده اند! جریانی که عریان می کند متن و ترجمه کتیبه های داریوشی و خشایاری و کورشی را، ابتدا در مراکزی مشخص آماده و سپس به ضرورت و نیازهای گوناگون، در دوران اخیر، این جا و آن جا بر سنگ حک و از معانی و مفاهیم خود ساخته ای رونمایی کرده اند.  

مورخ معتقد است که اگر سنگ نوشته های مارک هخامنشی در بیستون و مقبره و تخت جمشید قدمت و اعتبار ندارند، پس اشارات تورات های نونوشته در این باره نیز چیزی جز تدوین سناریو برای نمایش نامه بی معنای هخامنشی نیست. آن گاه به محتویات و مکان نقر وصیت نامه داریوش در نقش رستم پرداختم و با عرضه تصاویری بی خطا آشکار شد که آن بیانیه هم، نونوشته دیگری است که مقصدی جز بالا بردن پرچم اقتدار و قدمت قوم فارس ندارد که از طریق جعل یک امپراتوری مشکوک و مجعول سنگ نشین، دنبال می شود.

«من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان
شاه مردمان از تمام تبارها
شاه روی این زمین بزرگ تا دور دست
پسر ویشتاسبه، هخامنشی
پارسی، پسر پارسی
آریایی، از تبار آریایی...
این پیکره ها که تخت را می برند ببین
آن گاه آن ها را خواهی شناخت
خواهی دانست که نیزه مرد پارسی تا دور دست رفته است.
آن گاه خواهی دانست که مرد پارسی دور از پارس نبرد کرده است».
(پی یر لوکوک، کتیبه های هخامنشی، ص ۲۶۱)

چنین بیاناتی را که ظاهرا داریوش از اعماق گور خود تبلیغ می کند، شاهدی بر حضور دومین کبیر در تاریخ هخامنشی قرار داده اند، اگر نقر جدید این گفتارها در پلان مقبره قابل اثبات است، پس ذکر نام های هخامنشی و پارس و آریایی در نخستین کلمات این کتیبه، علت حک آن ها را در دوران اخیر معلوم می کند.

این نگاره منتسب به آنوبانی در سر پل ذهاب، که یک نام مجعول من درآوردی است و تنها قریب ۱۰۰ کیلومتر از نقش برجسته بیستون فاصله دارد، در واقع بیان و نمای دیگری از نقش برجسته های تابلوی بیستون است که انتخاب یک صخره مرجانی برای حک آن، نقوش را در برابر آسیب زمان بسیار کم مقاومت و معیوب کرده است.

«آنو پادشاه لولوم تصویر خویش و نی نی را بر کوه نقش کرد. هرکس که این لوح را محو کند به نفرین و لعنت آنو، آنونوم، بل، رامان، ایشتار، سین و شمش گرفتار باد و نسل او بر باد رواد.»

در حالت کنونی حتی نقطه ای از حروف اصلی کتیبه ای با ترجمه بالا باقی نمانده تا با خط و زبان آن آشنا شویم و بپرسیم این ترجمه را در چه زمان و از چه نوشته ای بیرون کشیده اند؟! درعین حال حتی اگر نفرین و دعای مندرج در این متن را جدی بگیریم، که برای حفاظت نقوش به مجموعه خدایان بین النهرین متوسل است، پس نقش سر پل ذهاب به بابلیان متعلق می شود. 

 

 این نمای شسته رفته همان نقش برجسته سر پل ذهاب است که با نگاهی دقیق، در تمام اجزاء، حتی در عرضه ژست های سرکرده پیروزمند، که باز هم اسیری ملتمس را زیر پا  دارد و نیز تعداد اسیران و لوگوی شمش و حتی لباس و سربند و کلاه، به روایت بیستونی آن، بی اندازه نزدیک است. اگر این تصویر سنگی خاموش، به فرهنگ بین النهرین شبیه است، پس مجموعه نقش برجسته های بیستون و تخت جمشید، بدون اضافات نوشتاری آن، با قرینه هایی چند، از جمله نقش برجسته ها، اسفنکس ها و نمایه های خدماتی و جانوری آن، بابلی اند. بی شک اگر در هخامنشی خواندن مظاهر تخت جمشید اصرار کنیم، از آن که مطلقا قرینه و جلوه تاریخی مقدمی از آنان نمی شناسیم، پس هویت بومی و از جمله فارس خواندن آنان را حذف کرده ایم. اینک زمان عرضه این مدخل نابود کننده دروغ است که سراپای سلسله هخامنشی دست ساخته ای نو از سوی کنیسه و کلیساست که تنها به مدد نصب متون و تفاسیر دل خواه، در آثار بابلی غرب ایران، برای کورش و داریوش و اردشیر مورد اشاره تورات، شناسه تاریخی تراشیده اند!؟ 

این نمای قدیمی از بیستون، در زمانی که هنوز نام اسیران و اقوام بر تارک آن حک نشده، جز قرینه ماندنی تری از روایت سر پل ذهاب نیست که عملا داریوش کبیر را از تاریخ بیرون می راند و منطق و موجبی برای این ویار تاریخی باقی نمی گذارد که یکی از سرکردگان منطقه در دو نقش یکسان و در محدوده جغرافیایی کوچکی را آنوبانی و دیگری را به هدایت کتیبه هایی نوساز، داریوش هخامنشی بنامیم!؟نگاهی هم به این دو برداشت از نقوش سنگی منطقه بیاندازید که سمت راست را از حجاری های بابل و بین النهرین و سمت چپ را از جرزی در هدیش تخت جمشید برداشته ام. اگر موجبی در جدایی شناسه و تعلق به اطوارهای اقتدار و آرایش های روی و موی این دو سرکرده در این دو نقش برجسته نمی بینید، پس چه گونه باید راهی به دریافت درست تعلقات تاریخی در حوزه ای گشود که از آغاز با هدفی معین در اختیار صاحب نظران و کارشناسان و مرمت کاران اورشلیمی قرار داشته است؟!  

  

درست کاریکاتوری از اجزاء تصویری همین صحنه شکار در نقش برجسته های بابل را، بر مهری از داریوش نشانده اند که در زیر می بینید و چنان است که گویی ارابه او را نه اسب، که موشی به دنبال می کشد. برای جاعلانه بودن این مهر چندان نشانه های واضح از جمله نداشتن اشاره به منبع و محل کشف آن قابل عرضه است که ایران شناسی به عقل بازگشته باید بدون مکث انتساب آن به داریوش را منکر شود، زیرا که بد خواهانی در جست و جوی بنیان قضایا ممکن است سئوال دهند که اگر مهر دومین کبیر هخامنشی این باسمه بچگانه است، پس چه گونه نقوش و معماری تخت جمشید را به خود می بخشند؟! جالب ترین نمایه این مهر داریوشی نشاندن دو نخل در دو سوی ارابه اوست که لااقل در فارس نمی روید؟! 

بدین ترتیب با مراجعه به مدارک و مدارج موجود، بی کم ترین تردید، می توان حضور قدرتی با ترتیبات تاریخی و آثار حضور فرهنگی و سیاسی با نام هخامنشیان را منکر شد و با اتکاء به ادله مندرج در یادداشت ۱۰۴ ایران شناسی بدون دروغ ، قبول کرد که یهودیان با همآهنگی گنگ خون ریزی که در روزگار ما نام مجعول هخامنشی گرفته اند، با توسل به منتهای ویرانگری و انهدام جمعی بومیان ایران و بین النهرین، راه بازگشت دوباره به اورشلیم و آزادکردن اسیران و اموال خود را گشوده اند. بعدها، به خواست خدا و با ارائه تک نگاری های اختصاصی در باب مطالب کتاب استر تورات، انتقال آن قتل عام به داستان کنونی در باب ماجراهای دربار خشایار و دیگران را برملا خواهم کرد، که در شمایل موجود بیش از همه به کار اثبات سلسله هخامنشی آمده است و بس. اینک زمان است که سرکردگان هخامنشی نام گرفته از سطور تورات نونوشته، کورش و داریوش و خشایار و اردشیر قلابی را، به اوراق و رواق آن کتاب بازگردانیم. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.   

ارسال شده در جمعه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۳۶ توسط مدیر سایت

ارسال پیام به این نوشته
نام: *
ای میل:
وب سایت:
پیام: *
کد امنیتی: *
عکس جدید
نظر بصورت خصوصی برای نویسنده مطلب ارسال شود
دوست گرامی پیام شما پس از تأیید نویسنده نمایش داده خواهد شد.
نویسنده : وهاب
یكشنبه، ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۷
 
واقعا انسان نمیدونه از این همه حماقت به کجا و کی پناه ببره

طرف با صرف تمام عمرش ،با دلایل کاملا روشن و آشکار به مثال مستند تختگاه هیچکس،\'واقعیتهای تاریخیمان رو بیان میکنه\'تعداد انبوهی مخالف داره

در مقابل همین مخالفان نادان و احمق با اطلاعات درجه سه و زردشان که از فضای مجازی جمع آوری کرده‌اند از قاتلان یهود که در راه تعالی اندیشه های قومی خود که سرتاپا بوی فاشیسم و خونریزی میده، ۱۰۰ سال پیش برای دنیای شرق من جمله ما تاریخ دروغین نوشته و ساخته اند،بدون انتظار ارائه هیچ مدرک و سند علمی حمایت میکنن

از نظر اینها صد ستون با چرا ستون سراپا وای می ایسته و نبازی به ۹۶ ستونه غایب نیست!!

 
نویسنده : به صدا
دوشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۸
 
خیلی ممنون

 
نویسنده : مینا
شنبه، ۰۲ اسفند ماه ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۵۸
 
یعنی هر چی لایک تودنیا هست برای تو

 
نویسنده : مهدی
یكشنبه، ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۱
 
با سلام و عرض خسته نباشید
من نه رشتم تاریخه و نه از تاریخ سر در میارم.
دلیلی هم که من با این سایتتون آشنا شدم دیدن مستند کشتی نوح در لبتاب دوستم بود.
و دلیل دیدن اون مستند هم گفتگوی منو دوستام در مورد داستان کشتی نوح بود که از اونجا باعث شد من اون مستندو ببینم و بعدها وقتی تو سایت یوتیوب بودم یه دفعه چشمم به عکس استادی که اسمشونم نمیدونستم ولی تو مستند دیده بودم افتاد و حساس شدم در مورد موضوعی در موردش استاد بحث کرده بود(تختگاه هیچکس) و بعدش مشتاق شدم و پیگیری کردم تا به این سایت رسیدم و ...
غرض از این همه اطاله ی کلام اینه که در مورد هر چیزی که خبر نداریم سریع موضع نشون ندیم و گاردمونو باز نگه داریم در مورد مسائل علمی چون اگه این کارو نکنیم به تنها کسی که ضربه میزنیم خودمونه که باعث میشه شاید از یک سری حقایق محروم بمونیم.
میخوام بگم تعصب به هیچ کس غیر از خودمون ضربه نمیزنه.
من نه دلایل استادو میتونم قبول کنم و نه میتونم رد کنم ولی حداقل اینو فهمیدم که اساتید و خبره هایی هم وجود دارند که نظرشون مثلا در مورد هخامنشیان فرق میکنه با همه ی آدمای دیگه.
حالا اگه من تونستم با دلیل قانع کننده حرفشونو رد کنم که فبها ولی اگه نتونستم بی احترامی نمیکنم و اگر رشته ام تاریخ میبود بیشتر تحقیق میکردم شاید شاید شاید استاد راست میگه.
ولی اگه دنبال حقیقت نیستم و زحمت استخون خورد کردنشم به خودم نمیدم که ...

با تشکر از سایتتون و دست اندرکاراش
اگه بشه برای ماهایی که تخصص این کارا رو نداریم و توانایی خوندن مطالب کاملا علمی رو هم نداریم بیشتر مستند تولید کنید تا با زبان تصویر و سخن توامان مطالبتونو دنبال کنیم ممنون میشم.
سعی میکنم مطالب سایتتونو پی گیری کنم ان شاء الله.

همیشه در خلاف مسیر رودخانه حرکت کردن سخت است.
موفق و سربلند باشید.

 
نویسنده : جلال
جمعه، ۲۶ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۸
 
سلام الان فقط یک بحث این وسظ مطرح هست و اونم قرار دادن ایران در مقایل اسلام هستش و اینکه ایرانی ها باید به اصل ایرانی بودن خودشون برگردن در صورتی که شما میفرمایید اصلا چنین چیزی وجود نداره به نظر بنده در کل تاریخ تحریف ها زیاده حتی در دوره اسلام هم بوده و چیز جدیدی نیست به نظر من مهم انسان بودن هستش حالا چه مسلمون باشی چه کافر و لی فقط وجدان بیدار و انسانیت مهمه همین خیلی ها مسلمونن ولی از کافر هم بدترن و خیلی ها غیر مسلمونن ولی از مسلمون بهتر تنها چیزی که از یک نفر باقی میمونه انسانیتشه و در ضمن اینکه شما بخواین همه تاریخ رو زیر سوال ببرین کار سختیه و دل و جرات میخواد به نظرم برید و از دوره اسلام به بعد هم همین جوری تحقیق کنید و نواقص رو در بیارید

 
نویسنده : فرهاد
دوشنبه، ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۵
 
لطفا در مورد نوشته های هردوت - کتزیاس - آریان - گزنفون و ....
 
پاسخ:
اوهام و تصورات است.

 
نویسنده : شه111
چهارشنبه، ۱۱ دی ماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۷
 
بنده رشته ام تاریخ است اغلب کتب جغرافیا و تاریخ و کتبی که ملوک فارس را ذکر کرده اند دیده ام در هیچ جا نامی از هخامنشیان و پادشاهان آن نیست حتی در شاهنامه .برخی باستان پرستان (غرب پرستان) یک تطبیق ناشیانه ای مانند یکی کردن کیخسرو یا فریدون با کورش کرده اند که بسیار مضحک است.

 
نویسنده : nasim008
دوشنبه، ۰۲ دی ماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۱
 
اگه حرفاتون راسته من یقه استاد اجتماعی مو میگیرم!!!
 
پاسخ:
سلام. بگیرید.

 
نویسنده : Orhan
شنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۱
 
براي خيلي ها اين سوءال بي جواب مانده كه چرا در ايران تا روي كار آمدن رضا شاه در هيچ سند ؛دست خط، داستان يا شعري به اسامي نظير بيژن، منيژه ، فرامرز ،داريوش يا كوروش بر نمي خوريم؟ يا چرا هيچيك از پدر بزرگ هاي ما نام ايراني(فارسي) ندارند؟
به عكس به كرات نامهاي اسكندر، چنگيز ، تيمور را كه ظاهراً بر طبق تاريخ رسمي بر ايران هجوم آورده اند و خون هاي بسياري را بر زمين ريخته اند در داستانها و شعر ها آورده شده و بر روي پدرانمان گذاشته شده است.
چگونه مي توان قبول كرد انسان نام پسرانش را از ميان نام قاتلان اجدادش انتخاب كند؟
به يقين در اين ميان چيزي از پازل افتاده و يا حلقه اي از ميان زنجير دانستني هايمان مفقود شده است.
اكنون در تواريخ رسمي و مدرسه اي كوروش و داريوش را حكمرانان عادل و گسترنده حقوق بشر و بنيانگذاران بزرگترين امپراتوري جهان مي شناسيم.
ولي هيچگاه از خود نمي پرسيم چرا همزمان با برپايي اين امپراطوري ،تمدنهاي تابناك جنوب درياي خزر بويژه مارليك ، تمدن هاي درخشان البرز مركزي (سيلك)، عيلام ، اورارتور ، ماننا و ماد كه 2500 سال قبل از هخامنشيان ايجاد شده بودند به يك باره از بين رفتند؟

اما كوروش بعد از نابود كردن بابل و تمدن درخشان بين النهرين (عراق) با مهرباني مثال زدني با يهوديان رفتار نموده و آنها را پس از آزادي به اورشليم باز مي گرداند. سقوط بابل و آزادي يهوديان آيا به جز اين نبوده كه تعقل و قدرت مالي يهود توانسته سرداري خونريز و گمنام را از استپ هاي روسيه از نژاد اسلاو به ايران بكشاند. در سال اول سلطنت كوروش خداوند آن چه را كه توسط ارمياي نبي فرموده بود به انجام رسانيد. او كوروش را بر آن داشت تا فرماني صادر كند و آن نوشته را به سراسر امپراطوري خود بفرستد. اين است آن فرمان : من كوروش امپراطور پارس اعلام ميدارم كه خداوند ، خداي آسمانها تمام ممالك جهان را به من بخشيده و به من امر فرموده كه براي او در اورشليم خانه اي بسازم. هر كه بخواهد مي تواند به آنجا باز گردد.(تورات عهد عتيق غررا 22؛23؛36) مسلماً چنين فرماني از رافت انساني كوروش برنمي خيزد بلكه دستور باز پرداخت سرمايه هاي عقلي و مادي يهود مي باشد. نفوذ يهوديان در هخامنشيان را در جاي ديگر تاريخ در توطئه ها و كودتاي پنهان و پيدا بر عليه كمبوجيه و برديا شاهان هخامنشي كه به مخالفت با يهوديان بر مي خيزند مي توان مشاهده كرد،كه به ظهور داريوش ختم مي شود.اگر چنانچه اين آرياييها و پارسيان به جبر شمشير وارد سرزمينهاي ايران نشده و اشغالگر و خون ريز نبوده اند و با حمايت مردمان ساكن در ايران روي كار آمده اند چطور مي توان قبول داشت كه لشكر هاي كوچك و بي نام و نشان مقدوني و اسلام توانسته است به اين راحتي امپراطوري عظيم را در نوردند و در مدت كوتاهي بر مقدرات ايران حاكم شوند. چرا نياكان ما نامهاي اسكندر ، تيمور ، چنگيز و انبوه نامهاي عربي را داشته اند ولي يك نفر پير مرد هفتاد هشتاد ساله به نام كامبيز ، اردشير ؛كوروش و داريوش نداريم.؟!!
(چطور ممکن است که یک نفر شیعه اسم پسرش را یزید یا شمر بگذارد)

 
نویسنده : آیدین
دوشنبه، ۰۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۱۷
 
بزرگوار بنده برای اولین بار مطالب شما را مطالعه کردم .نظرات شما را رد نمی کنم ولی سوالی که برای من پیش آمده این است که کلیه ادله شما بر پایه برداشتهای شخصی ،کتب قدیمی و پاره ای مدارک اداری بعد از انقلاب اسلامی می باشد . ولی به قول یکی از دوستان هیچ کدام بر اساس آزمایشات علمی مدرن استوار نگردیده است امید دارم اگر نتایجی از آزمایشاتی که اگر در این راه انجام شده است را در اختیار خوانندگان قرار دهید . با این حال برای حس تحقیق و اطلاع رسانی شما بسیار ارزش قائل می باشم . پایدار باشید

 
نویسنده : سالار
یكشنبه، ۱۰ دی ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۵۳
 
استاد غصه ام از اینه که دم امتحاناست و تا مدتی مجبورم خودداری کنم از لذت روشن بینی که شما دلیلشین!حس انقلابی شدن در یک مردابی که فخر فروشی بوی تعفنش و باستان پرستی باتلاق بی انتهایی شده .ممنونم

 
نویسنده : ابراهیم
دوشنبه، ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۱۶
 
ازاین نوشته هاتون سنیها سودمیبرند

 
نویسنده : علی 68
سه شنبه، ۰۲ آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۰۶
 
سلام اجرکم عندلله .ان شالله .خدا خیرتون بده .

 
نویسنده : قاسم
دوشنبه، ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۰۸
 
سلام1 کلیه مطالبی که در این باب پیدا کردم به صورت پراکنده در اینترنت بوده. ایا کتابی مقاله ای وجود نداره که کلی این مسئله رو برسی کنه؟
 
پاسخ:
سلام. خیر...

 
نویسنده : نسرین
دوشنبه، ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۰۶
 
من امیدوارم نوشته هاتون راست باشه تا ببینم بعد از این افسانه دیگه بعضی ایرانیای نزاد پرست چی دارن که روش مانور بدن.جدا اینا به جز داریوش و کوروشی که هیچی ازش نمیدونن چی دارن.حتی اگه 1%فرضیات شما درست باشه اونایی که ادعاشون میشه خداشون کوروشه باید بمیرن

 
نویسنده : mojtaba
پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۵۷
 
man vagean heyroonam mishe khode dr pour pirar ro did vaa ya be hamayeshi davat kard?
 
پاسخ:
سلام. با تلفن 66492049 تماس بگیرید.

 
نویسنده : موحا پسر آذری بایگان
جمعه، ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۵۱
 
آقای پور پیرار, درود بر شما
استاد عزیز بنده هم از لحاظ سنی از شما کوچکتر هستم هم از لحاظ علمی!
بنده به مدت 22 روز است که به تحقیق در رابطه با کتب و ایدولوژی شما مشغولم. پدربزرگ بنده که یکی از اولین اساتید دانشگاه تهران بوده اند, سخنی را به من همیشه می گفتند (که هیچ گاه فراموش نمیکنم): هیچ وقت نظری را که حتی بر علیه توست نقض نکن و به همه ی عقیده ها احترام بگذار.
آقای پیرار, این مقدمه را گفتم تا بحث اصلی خودم را با شما درمیان بگذارم,
بنده بسیار اهل مطالعه هستم و در طول زندگی خود همه ی عقاید و افکار را با جان و دل گوش کرده ام و به همه ی آنها فکر کرده ام, خوب به طبع با برخی موافق و با برخی مخالف بوده ام, اما هیچ وقت به خود اجازه ندادم که به عقید و فکر کسی بی احترامی کنم
دوست عزیز جسارتا عرض می کنم که حقیقتا افکار شما یک نوع چند گانگی در خود دارد که بنده را مات و مبهوت کرده! شما استاد نقض کردن بدون دلیل می باشید شما به سادگی روی همه ی عقیده های مردم یک دیار و تمام کسانی که به آن احترام میگذارند خط بطلان کشیده اید, آن هم با دلایلی که خود هم میدانید دلایل کامل و واضحی نیست! دوست عزیز اثبات وجود حکومت های پارسی فقط از روی تورات و چند کتیبه نیست! خود شما هم خوب میدانید دلایل بسیاری از جمله مورخین بزرگ مانند هرودوت و ... یا بناهای تاریخی مانند پاسارگاد و تخت جمشید و ... بقایای باقی مانده از اداب و فرهنگ آن مردمان و ..... وجود دارد که همه می توانند اثبات کنند این حکومت ها وجود داشته اند.
شما کتیبه ها را جعلی , نوشته ها را تحمیلی و اداب را دزدی میدانید در صورتی که امروزه با پیشرفت علم و روش های همچون کربن14 میتوان ثابت کرد که یک بنای تاریخی دقیقا در چه تاریخی ساخته شده یا یک دست نبشته و کتیبه برای چه دورانیست! در مورد نوشته های تاریخی, دوست عزیز نمیدانم مطالعات شما در چه حدی است اما شما میدانید چند کتاب در مورد فرهنگ قبل از اسلام ایرانیان نوشته و یا چاپ شده اند؟ شاید به قول شما تعدادی از آنها تحمیلی یا اغراق شده باشند اما مگر میشود از شرق تا غرب همه جمع شوند و دروغ بنویسند؟! در رابطه با دلیل فرهنگی هم باید بگویم, شما تا کنون هیچ فکر کرده اید که این اداب و رسوم ما مانند نوروز و یلدا و چهارشنبه سوری از کجا امده اند؟ اگر قبل از اعراب هیچ جنبنده ای وجود نداشته پس این رسوم از کجا امده اند؟!
نمیدانم! واقعا نمیدانم چطور شما این نظریه ها را نوشته و چاپ میکنید!اگر مشگل شما خوب یا بد بودن ایرانیان قبل از اسلام بود میشد پای حرفهایتان نشست و خود را درگیر آن کرد. ولی شما از بیخ و بن تاریخ یه کشور را به سخره گرفته و نقض میکنید!
بنده در جایگاهی نیستم که نظام و حکومت داری هخامنشیان و ساسانیان را نقد کنم ولی حتی یک بچه ی دبستانی می تواند یک تمدن دروغین را با یک تمدن راستین تشخیص دهد!
حرف های شما به قول معروف مرغ پخته را به خنده وا میدارد! بنده هر قدر که به روح و مغز خود فشار میاورم که ذره ای به حرفهای شما صحه بگذارم, نمی توانم!
این حرف های یک پسر آذری است که به دور از تعصب و کینه به همهی مردم جهان و عقاید و افکارشان احترام می گذارد, میدانم وقتی شما این نوشته ها را می خوانید در جوابتان مثل جواب کامنت های قبل بنده و افراد دیگر ار نادان و جاهل خطاب قرار میدهید اما من خیالم راحت است که حرف خود را زده ام و خوشحال میشم که اگر افکار بنده ی حقیر را مورد نقد با دلیل قرار دهید.
این بانگ, نه بانگیست که از یاس براید.............حلقوم امید است که با جامه درانست
 
پاسخ:
عابدی : اگر 20 روز است با مطالب آشنا شده اید، پس به تر است نخست مستند با شکوه تختگاه هیچ کس را تهیه کرده و مشاهده کنید که چرا تخت جمشید نیمه کاره مانده است، و از آن ها مهم تر چرا نیمه کارگی تخت جمشید کتمان شده است!

از مابقی سخنان تان پرینت بگیرید در آبی حل کنید به کنار آن مرغ بریان تان صرف کنید.

 
نویسنده : الله
سه شنبه، ۰۸ فروردین ماه ۱۳۹۱ ساعت ۰۲:۳۶
 
کامنت ها تصوری دروغین است شما و فقط ادعاتون میشه در حالی که در تمام نوشته هاتون کامنتهای انتقادی اصلا دیده نمیشه چون شما و هم رزماتون هم سانسورچی هستید.
کامنتهای هواخواه هاتون که کمی ابله هانه هست به فاصله یک ماه یک ماه هی از شما تمجدید شده. خودتونو گول بزنید ببینیم چی میشه
 
پاسخ:
عابدی: عجب اسمی رو خودت انتخاب کردی!!! حالا اگه بخوای بفهمی که این کامنت تو رو هم خود من نوشته باشم پس حتما تخت جمشید پایان کار از حاخام محلتون می گیره؟!!!

 
نویسنده : ادمیرال
سه شنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۵۵
 
زنده باشید واستوار.ممنون از زحماتتون

 
نویسنده : امیر قزوینی
جمعه، ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۳۲
 
با سلام.. کاش مردم ایران حتی بدون نیاز به تحلیل دیگران مغز و شعور خودشون رو به کار مینداختن و از این تاریخهای دروغین و نژادپرستانه(هخامنشانه!!) دوری میکردن تا شاید این اعتماد به نفس احمقانه و پوچ از بین میرفت و این کشور کمی از لحاظ فرهنگی پیشرفت میکرد نه اینکه نامیدانه به رویکرد ایران به اوضاعی بدتر از افغانستان و عراق فکر کنیم... ممنون از نظرات و تحلیلهای عاقلانه استاد.

 
نویسنده : شهین
یكشنبه، ۲۲ اسفند ماه ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۵۱
 
استاد خواهش میکنم مواظب سلامتی خودتون باشین چون واسه همه ی طرفداراتون خبلی مهمه ...
خودتونو به خاطر این کسایی که فقط جبهه میگیرن و فحش میدن ناراحت نکنین.
اینا شخصیتشون از طرز صحبت کردنشون مشخصه
یاد گرفتم دیگه حرس نخورم(خلایق هر چه لایق)
بی نهایت دوستتون دارم

 
نویسنده : سا
شنبه، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۵۳
 
جالب بود دلایل محکم تر بهتر

 
نویسنده : حبيب
سه شنبه، ۰۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۰۶
 
احسنت برشما

 
نویسنده : aydin
پنجشنبه، ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۹:۳۹
 
اين جماعت كه من مي بينم جهل در مغز استخوانشان نيز نفوذ كرده اين ها نمي خواهند كه فكر كنند يعني فكر كردن برايشان مفهومي ندارد . شما را به خاطر روشنگري هايتان ستايش مي كنيم اكنون راه بسيار درازي در مقابل ما است كه به لطف و عنايت خدا قدرتمندانه قدم بر خواهيم داشت براي عزت خودمان و آبادي فردايمان . زنده باشيد و استوار .....

 
 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Info محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان