ایران شناسی بدون دروغ، 39

آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب، ۳۹

زمانی که بذر این بررسی، یعنی بازخوانی تاریخ ایران کهن، ایران باستان و ایران اسلامی به بار بنشیند، نسلی از راه برسد که با تلقینات یهودانه ی کنونی درباره ی تاریخ و ادب و اوراد ما پرورش نیافته باشد، پدران و مادرانی پدیدار شوند که در خانه آثار بد آموزی های رسمی کتاب های درسی در این حوزه ها را از ذهن کودکان بشویند و باسرنوشت خونین اجداد حکیم، نخبه و نازک اندیشی آشنا کنند، که ادامه نسل آن ها در کشتار موحش پوریم یهودیان برای همیشه مقطوع ماند؛ آن گاه جهانیان مطمئن خواهند شد که بدون شک مسئول توقف عقل اندیشی شرق میانه ای تنها یهودیان اند و این آشفتگی که آدمی پس از ۷۰۰۰ سال کوشش سراسری، هنوز در مرحله ی مقدماتی رشد و در گام نخست تلاش برای دست یابی به روش های همزیستی متوقف است، مقصری جز یهودیان ندارد و بی طراحی های قوم پرستانه و توطئه گرانه آن ها، آدمی لااقل پانزده قرن پیش، از آستان وصول به تمدن کامل عبور کرده، آثار زیاده طلبی و تجاوز و اخلاقیات مطرود و فقر و جنگ و بیماری و دشمنی و گرسنگی، از جوامع بشر پاک شده بود.

«مراسم روز پوریم در داخل منزل انجام می شود. به مقدار زیاد، تا حد از خود بی خود شدن، مشروبات الکلی خورده می شود. تا آن جایی که می گویند: در پوریم آن قدر باید مشروب نوشیده شود که نتوان تفاوت جمله ی «لعنت بر هامان» را از جمله ی «مبارک باد مردخای» تشخیص داد. البته این نکته هم قابل ذکر است که در روز پوریم، یعنی روز رهایی بنی اسراییل از چنگال هامان، فقط خوردن شرابی مجاز است که ساخت دست یک یهودی باشد. یک یهودی تمام عیار، فقط از شیشه های شراب ساخته ی دست یهودی می تواند استفاده کند. در عین حال لازم است که در بطری توسط یک نفر یهودی باز شود. اگر شیشه توسط یک غیر یهودی باز شود، شراب آن باید دور ریخته شود. به همین سبب برای این که شبهه ای به اذهان یهودی های افراطی و قشری راه پیدا نکند، در این مراسم از پیش خدمت های یهودی استفاده می شود». (گروه تحقیقات علمی ترکیه، مبانی فراماسونری، ص ۶۸)

بیست سال از زمان انتشار کتاب مبانی فراماسونری در ترکیه می گذرد. کتابی که حاصل کار سالیان یک مرکز تحقیقات مهم در آن کشور است و داده های آن به ویژه در میان محققین و خوانندگان مطالب پایه در ایران برد بزرگی داشته است، اما چنان که می خوانید، تمام آن چه هیئت تحقیقات علمی ترکیه در سعی دراز مدت خود درباره ی پوریم ادراک کرده، نحوه و میزان شراب خواری یهودیان در روز پوریم و به مناسبت «رهایی بنی اسراییل از چنگال هامان» است!!؟ این توضیح روی هم رفته جانب دارانه از بنی اسراییل و اقدام پوریم و نیز میزان آگاهی ابتدایی هیئت تحقیقاتی ترکیه از آن ماجرای موحش را، نمی توان گناه محققین درون این هیئت دانست، زیرا که در سراسر اوراق و اسناد تاریخی جهان، هرگز و به هیچ صورتی از پوریم به عنوان یک قتل عام تاریخی و طبیعتا از عواقب ضد تمدنی آن سخنی نرفته است، تا محققین ترکیه به کتاب مبانی فراماسونری منتقل کنند.

«این تحقیقات فقط با تکیه بر مدارک مستند تهیه گردید، منابع ضعیف مد نظر قرار نگرفته است. با آن که از برخورد نژاد پرستانه با مسئله ی یهودیگری اجتناب گردید، ولی از بیان و عرضه ی حقایق مربوط به ایدئولوژی صهیونیست ها، که از تورات تحریف شده، سرچشمه می گیرد و به طور آشکار جنبه های مختلف آن توضیح داده شده، خودداری نشده است. البته همان گونه که نمی توان مردم را به خاطر افکار پان هلنیستی، یعنی عقیده ی اتحاد اقوام یونانی، مجکوم نمود، کل جماعت یهودی را نیز، به گناه صهیونیست ها نمی توان محکوم کرد». (گروه تحقیقات علمی ترکیه، مبانی فراماسونری، مقدمه ی مولفین بر کتاب، ص ۱)

متن بالا صراحتا بیانیه دفاع از قوم یهود است، زیرا برابر الگوی جدیدی تنظیم شده، که می کوشد حساب یهودیان را از صهیونیست ها جدا کند و عجیب تر این که می نویسد صهیونیسم نه بر تورات واقعی که بر تورات تحریف شده متکی است و از آن که اینک فقط یک تورات مورد رجوع کنیسه موجود است، بی تمایل نیستم از مقدمه نویس کتاب مبانی فراماسونری بپرسم تورات اصلی تحریف ناشده را در کجا یافته که چنین مقابله ای بر او میسر شده است؟!! بدین ترتیب گرچه کتاب مبانی فراماسونری از باب انتقال اطلاعات انسکلوپدیکی غیر بنیان شناسانه و ژورنالیستی، همانند نمونه های پر مدعای دیگری در کشور خودمان، کتاب مفیدی است؛ ولی لااقل نویسنده مقدمه آن کتاب را، متمایل به تورات و یهودیت، یا خوش خیالی ساده اندیش معرفی می کند.

«خداوند چنین می گوید: برخیزید و بر قیدار هجوم آورید و بنی مشرق را تاراج کنید. (ارمیا، باب ۴۹ آیه ی ۲۲).
امت های دشمن را خواهد بلعید و استخوان های آنان را خواهد شکست و ایشان را به تیرهای خود خواهد دوخت. (اعداد، باب ۲۴، آیه ی ۸)
اهالی سوریه را تا محو و نابودی آنان، خواهی زد. (دوم پادشاهان، باب ۱۳ آیه ی ۱۷)
خدایت که پیش روی تو چون آتش سوزنده عبور می کند، ایشان را هلاک خواهد کرد و پیش روی تو ذلیل خواهد ساخت. پس ایشان را اخراج نموده به زودی هلاک خواهی کرد، چنان که خداوند به تو گفته است. (تثنیه، باب ۹، آیه ی ۳)
جمیع ذکوران اش را به دم شمشیر بکش. لیکن زنان و اطفال و بهایم و آن چه در شهر باشد، یعنی تمام غنیمت اش را برای خود به تاراج ببر. با تمام شهرهایی که از تو بسیار دورند و از شهرهای این امت نباشند چنین رفتار کن. از شهرهای این امت ها که یهوه خدایت تو را به ملکیت می دهد، هیچ جان داری را زنده مگذار. بل که ایشان را یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را، چنان که یهوه خدایت امر فرموده، بالکل هلاک ساز. (تثنیه، باب ۲۰، آیه ی ۱۷ـ۱۳)
گوشت بخورید و خون بنوشید. گوشت جباران را خواهید خورد و خون روسای جهان را خواهید نوشید، از قوچ ها و بره ها و گاوها، که همه ی آن ها پروار باشند، و از قربانی های من پیه خواهید خورد تا سیر شوید و خون خواهید خورد تا مست شوید. (حزقیال، باب ۳۹، آیه ی ۱۸ و ۲۰)
پس شما را با به جهت شمشیر مقدر ساختم و جمیع شما برای قتل خم خواهید شد. (اشعیا، باب ۶۵ آیه ی ۱۲)
و کشتگان ایشان دور افکنده خواهد شد و عفونت از لاشه های ایشان بر می آید و از خون ایشان کوه ها رنگین می شود. (اشعیا، باب ۳۴، آیه ی ۳)
دست تو بر خصمانت بلند و جمیع دشمنانت منقطع خواهند شد. (میکاه، باب ۵، آیه ی ۹)
به بیماری مهلک خواهند مرد، برای ایشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد، بل که بر روی زمین سرگین خواهند بود. (ارمیا، باب ۱۶، آیه ی ۴)
و هر که یافت شود با نیزه زده خواهد شد و هرکه گرفته شود با شمشیر خواهد افتا. (اشعیا، باب ۱۳، آیه ی ۱۵)
و یهوه خدایت می فرماید از قومی به قوم دیگر بلا نازل خواهد شد، از چهار گوشه ی گیتی طوفان به پا خواهد خاست، روی زمین پر از اجساد کشتگانی خواهد شد که یهوه خدایت آنان را هلاک خواهد ساخت. برای آن ها کسی ماتم نخواهد گرفت، آن ها دفن نخواهند شد، بر روی زمین رها شده و تبدیل به کود خواهند شد. (ارمیا، باب ۲۶، آیه ی ۳۲ و ۳۵)
مرگ تلخی در انتظار آنان است و به شمشیر و قحط تباه خواهند شد و لاشه های ایشان غذای مرغان هوا و وحوش زمین خواهد بود. (ارمیا، باب ۱۶، آیه ی ۴)
ایشان را مثل گوسفندان برای ذبح بیرون کش و به جهت روز قتل تعیین نما. (ارمیا، باب ۱۲، آیه ۳)
شمشیر ازبیرون و دهشت از اندرون، ایشان را بی اولاد خواهد ساخت. هم جوان و هم دوشیزه را، ریش سفید و شیر خواره را هلاک خواهد ساخت. (تثنیه، باب ۳۲، آیه ی ۲۵)
تو برای من کوپال و اسلحه ی جنگی هستی. از تو امت ها را خورد خواهم ساخت و از تو ارابه و سوارش را خورد خواهم ساخت و از تو مرد و زن را خورد خواهم ساخت و از تو پیر و طفل را خورد خواهم ساخت. (ارمیا، باب ۵۱، آیه ی ۱۹ و ۲۳)
پس الان برو و عمالیق را شکست داده و جمیع مایملک شان را بالکل نابود ساز و بر ایشان شفقت مفرما بل که مرد و زن و طفل شیر خواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ ایشان را بکش. (اول سموئیل، باب ۱۵، آیه ی ۳)
پیر و جوان، دختران نابالغ، کودکان و زن ها را به قتل رسانید و ترحم نکنید. (حزقیال، باب ۹آیه ی ۵ و ۶)
شما از کاه حامله شده خس خواهید زایید و قوم ها مثل آهک سوخته و مانند خارهای قطع شده که از آن آتش مشتعل گردد، خواهند شد. (اشعیا، باب ۲۳، آیه ی ۱۲)
بینی و گوش هایت را خواهند برید و بقیه ی تو با شمشیر خواهند افتاد و بقیه ی تو به آتش سوخته خواهند شد. (حزقیال، باب ۲۳، آیه ی ۲۵)
آتش دشمنان تو را فرو خواهد برد. (اشعیا، باب ۱۶، آیه ی ۱۱)
هر که یافت شود با نیزه زده خواهد شد و هر که گرفته شود با شمشیر خواهد افتاد. اطفال ایشان نیز در پیش چشم ایشان به زمین انداخته شوند و خانه های ایشان غارت شود و زنان ایشان بی عصمت گردند. (اشعیا، باب ۱۳، آیات ۱۵، ۱۸و ۱۹)
سامره متحمل گناه خواهد شد، زیرا به خدای خود فتنه انگیخته است. ایشان به شمشیر خواهند افتاد، اطفال ایشان خورد و زنان حامله ایشان شکم دریده خواهند شد. (هوشع، باب ۱۳، آیه ۱۶)
تمامی شهرهای حصار دار و همه ی شهرهای به ترین را منهدم خواهید ساخت و همه ی درختان نیو را قطع خواهید نمود و جمیع چشمه های آب را خواهید بست و هر قطعه زمین نیکو را با سنگ ها خراب خواهید کرد. (دوم پادشاهان، باب ۳، آیه ی ۱۹).

عامدانه تمام این متن حاوی دستور کشتار بی ترخم در تورات را، که هیئت علمی ترکیه، همراه تصاویر بسیار، در صفخات ۱۰۱ تا ۱۱۳ کتاب مبانی فراماسونری آورده و تقریبا تمام چنین احکامی را در سراسر تورات در بر می گیرد، منتقل کرده ام؛ تا ضمن آشنا شدن با مجوزهای تورات نسبت به قتل عام دیگران، که سراسر آن کتاب را به رنگ خون درآورده و تنها راه حل معضلات تاریخی با قصابی دیگران دانسته، ملاحظه کنید که ذکر کشتار پوریم در میان این ارجاعات نیست و گویا هیئت محققین ترکیه از روی کتاب استر تورات پریده اند!!! چنین نشانه هایی به سادگی روشن می کند که اصرار و احتیاط ر وسواس سران کنیسه، برای مخفی نگه داشتن ماجرای پوریم، تا کجا عمل کرده و نیز نشان می دهد که خشم کنیسه و عوامل داخلی اش نسبت به پورپیرار، که برای نخستین بار پای ماجرای پلید پوریم را به حوادث تاریخی کشانده و به بررسی عواقب آن پرداخته، تا چه اندازه و به چه دلیل است و چرا این همه نشریه و خبرنگار و سایت های اطلاعاتی و رادیو و تلویزیون و صاحب نظر و حزب سیاسی و دفاتر فرهنگی و تحقیقاتی و غیره، خود را در موضوع پوریم به کری زده اند!!؟ از سوی دیگر در مطابقه ی این آیات تورات با احکام نورانی قرآن، که به دفعات و در مراتب گوناگون رعایت حال زیر دستان و اسیران و دشمنان و رعایت اصل آشتی و گفت و گو را توصیه دارد، معلوم می کند که چرا یهودیان این همه نسبت به اسلام و پیامبر و قرآن کینه توزند، زیرا می بینند احکام درخشان قرآن به آدمی تذکر می دهد که نباید مراسم و میهمانان عروسی مردم یک ده در افغانستان را به فرض دشمن انگاشتن آنان، از فراز آسمان، با ناپالم سوزاند، نباید به حقوق دیگران، چنان که در فلسطین و عراق شاهدیم، تجاوز کرد و نباید به تمناهای قومی و قبیله ای تسلیم شد و خود را از دیگران برتر شمرد، پس اسلام را ناقض فطرت قصاب منش خود یافته اند و علیه آ می جنگند. از سوی دیگر متن برخی از این آیات تورات، به روشنی تصویری از اجرای یک قتل عام کامل و تا آخرین نفر را ارائه می دهد. زیرا می گوید کسی بر جنازه ها نخواهد گریست، دفن شان نخواهد کرد و خوراک ددان زمینی و مرغان هوا خواهند شد. چنین شرایطی تنها زمانی برقرار خواهد شد که هیچ کس را برای مویه و تدفین باقی نگذارده باشند. این است که من کتاب هشتم خود را، به عنوان نخستین مویه و وای نامه بر نابود شدگان پوریم تقدیم کرده ام و بالاخره خواندن متون بالا، مورخ را با دستورهای دو گانه ی تورات در باره ی غارت به کمال در مواردی و خود داری از غارت در پروژه ی پوریم، رو به رو می کند که توضیح آن را به زودی خواهم آورد.

در واقع از این یادداشت، پس از بررسی شتاب زده ای در این باب که حاصل نقشه ی نابود سازی پوریم، در ۹ قرن نخست پس از اسلام نیز، امکان تجمع و تولید را از مهاجران به ایران سلب کرده و آثار و عواقب خوفناک هنوز بر زمین مانده ی آن حادثه ی پلید، محیط اطمینان و امنیت و نزدیکی و همزیستی را بر هم زده بود، به اسناد و ادله و اطلاعاتی وارد می شوم که رخ داد پوریم را اثبات و گستره ی آسیب وارده بر مجموع تمدن آدمی، ناشی از عوارض آن را معین می کند. بدون شک اگر در پی ارائه ی مستندات و ادله عقلی و اثباتی که پس از این عرضه می شود، هنوز قلم و بیان و کسانی را، بی اعانت به این مدارک و مستندات، در کار پراکندن ناباوری در باب پوریم و عوارض آن دیدید، از دو حال خارج نیست، یا دروغ را می پسندد و از اشاعه ی آن نان می خورد و یا مزدور کنیسه است.

اما هنوز یک مرحله ی عبوری و چند یادداشت میانی نیز پیش رو دارم که در واقع مباحثی دو منظوره است: هم معلوم می کند که آثار حیات مدنی و تولید و تجمع و توزیع تا چه حد در ایران ماقبل صفویه فقیر و اندک و در اندازه ی هیچ است و هم حجتی است بر این که قتل عام پوریم چندان در پیشرفت بی تنش انسان اخلال کرده، که می توان با یقین کامل و از طریق انطباق اسناد و نمونه ها، بار دیگر ادعا کرد که پوریم نه فقط راه بشر برای عبور به همزیستی و مدنیت و غلبه بر مشکلات زیستی را برای ۱۵ قرن مسدود کرد، بل در حقیقت آدم امروز بازگشت به اندیشه ورزی و باز ساخت حکیمانه ی زندگی نو را، هنگامی که دیگر کم ترین اثری از تمدن خیره کننده ی شرق میانه باقی نمانده بود، از طلوع اسلام و از صفر و ابتدا آغاز کرده است. به این ترتیب است که طلوع اسلام را پلی برای بازگشت به شرایط امن شرق میانه ی پیش از پوریم نامیده ام. شرق میانه ای که به زودی تصاویر و نمایه هایی از هستی و هویت مردم ممتاز آن را خواهید دید.

«از اقدامات فرهنگی بسیار مفید شورای مرکزی جشن شاهنشاهی به مناسیت برگزاری جشن دو هزار و پانصد ساله ی بنیان گذاری شاهنشاهی ایران عکس برداری و انتشار شاه نامه ی بایسنقری متعلق به کتاب خانه ی سلطنتی است که در زیبایی و نفاست یکی از به ترین نسخه های خطی ایران است. این شاه نامه که در کتاب خانه ی سلطنتی جزء نفایس و ذخایر آن تحت شماره ی ۴۷۵۲ نگاه داری می شود، بهوجه احسن با نسخه ی اصلی و با همان اصالت و نفاست به وسیله ی چاپ خانه ی افست به چاپ رسید. نسخه ی مزبور دارای مشخصاتی به این قرار است: به اندازه ی ۲۶۰�۳۸۰ میلی متر و. جلد ابره نیم تاج من و حاشیه سوخت تحریر ترنج و نیم ترنج و گوشه طلا پوش به طلایسیر و حاشیه ی بوته اندازی به طلای سرخ بادو حاشیه ی برجسته ی روغنی متن مشکی گل و بوته نقاشی مذهب اندرون نیم تاج عنابی ترنج و سر ترنج و گوشه و حاشیه بند رومی سوخت معرق روی زمینه ی لاجوردی جدول مذهب کاغذ خانبالغ نخودی جدول زرین دار دو صفحه ی اول مقدمه و آغاز نسخه و تمامی صفحاتی که تصویر دارد و صفحه ی مقابل آن بین السطور طلا اندازی، شماره ی صفحات ۷۰۰ هر صفحه ۳۱ سطر هر سطر سه بیت عناوین عموما به قلم زر و سفیداب تحریر دار یر سخن های منقش مذهب ممتاز به خط رقاع کتابت عالی. نسخه شروع می شود با یک شمسه ی مذهب مرصع ممتاز که در میانه ی روی متن زر بوته اندازی این عبارت به قلم زر تحریر دار وبه خط رقاع نوشته شده است... دو صفحه ی آخر نیز مانند دو صفحه ی اول در چهر کتیبه به همان خط به سفیداب این عبارت نوشته شده: «هذا ختم الکتاب الذی». مجموعا ۲۲ مجلس مینیاتور آب رنگ ممتاز دارد به خط نستعلیق تاریخ تحریر سال ۸۳۳ هجری قمری». (خان بابا بیانی، شاه نامه ی بایسنقری و حافظ ابرو، مجله ی بررسی های تاریخی، سال ششم، شماره ی ۳، صفحه ی ۱ تا ۴ نقل گزینش شده).

با این مقدمه ی طولانی تر از متن و از آن که بررسی مینیاتورها و نقاشان مینیاتور کش شاه نامه ها و دیگر کتب منتسب به دوران مغول و هلاکو وتیمور، بدون رسیدگی به شاه جعل این دوره، یعنی شاه نامه بایسنغری، نیمه کاره می ماند؛ چنان دیدم که پیش از عبور از این مباحث، اجمالا به کار این نمونه و نهایت هنرمندی کلاشان یهود در سرکیسه کردن جماعت ساده انگار باستان پرست ایرانی و غیر ایرانی، که در راس شان یک احمق تمام عیار و همه جانبه چون محمد رضا شاه قرار داشت، نظری اندازم و این کتاب تی تیش مامانی تازه ساز را، که وصف عاشقانه ی خان بابا بیانی، خود میدان تاثیر گیری از آن را بیان می کند، به ترازوی عقل و امکان و اسناد بسنجم تا معلوم شود از چه راه های ساده ای، ضمن رونق دادن به کاسبی و کلاشی خود، تمامی ما را به اوهام تفرقه انگیز قومی و ملی و منطقه ای و مباحث پلیمیکی ترک و فارس و عرب و عجم و گمان زندگی در دوران های ده هزار ساله ی سراسر دانایی و خط و زبان های ممتاز و مشکل گشا، مشغول کرده اند! (ادامه دارد)

+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه دوازدهم اسفند 1385 و ساعت 1:0
ارسال شده در شنبه، ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۵ ساعت ۰۱:۰۰ توسط مدیر سایت

ارسال پیام به این نوشته
نام: *
ای میل:
وب سایت:
پیام: *
کد امنیتی: *
عکس جدید
نظر بصورت خصوصی برای نویسنده مطلب ارسال شود
دوست گرامی پیام شما پس از تأیید نویسنده نمایش داده خواهد شد.
 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Info محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان