دير زمانی است عنان مسايل فرهنگی ايران به دست بينوايانی افتاده است که د ر عرصه فرهنگ و دانش، به جای حقيقت جويی و خدمت به فرهنگ ، به اعمال اغراض و تمايلا ت قومي، نژادی ، مذهبی و ايدئولوژيکی خود مشغولند. بررسی حيات فکری، فرهنگی و سياسی اين آقايان در طول يکی دو قرن اخير، بيش تر نشان از انواع و اقسام سر سپرد گی های سياسی ، قومی و نژادی آنها به قد رت ها و خواسته های غير ملی داخلی و خارجی...
 
در ميِان بحث های جنجالی که هرازگاهی پيرامون مسائل سياسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در مطبوعات در می گيرد،موضوع تاراج آثار باستانی ايران،در کنارانبوه معضلات موجود،شايدکمترتوجه افکارعمومی واهل فرهنگ رابه خودجلب می کندَّ؛نمونه بارزآن به غارت رفتن دست ساخته های بوميان ايران درمنطقه جيرفت درطول يکی دوسال اخيراست که به اعتراض مقطعی ...
 
 قبلی  1  2  بعدی 

نمایش :  51 / 52 

 کل 52
 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Info محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان